„A családsegítés a szociális és mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megelőzése céljából nyújtott szolgáltatás.„ (1993. évi III. törvény 64§(1))

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítés keretében az egyének és családok életében jelentkező problémák megelőzése és megszüntetése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

• Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt.

• Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz és a szociális ellátásokhoz való hozzájutást megszervezi.

• A családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében szociális segítőmunkát biztosít.

• Közösségfejlesztő programokat, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést segítő szolgáltatásokat szervez és közvetít.

•  A veszélyeztetett csoportok (tartós és fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával küzdők) illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt.

Kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat biztosít.

Adományokat gyűjt, közvetít, és oszt szét a rászoruló egyének, családok részére.

• Ellátja a hozzátartozók közötti erőszak által érintett személyek esetében előírt feladatokat:

Írásban jelzi a járási gyámhivatalnak, ha a látókörébe került, vagy az általa gondozott családban hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli.

Az ideiglenes megelőző távoltartást elrendelő határozat kézhezvételétől számított 24 órán belül felkeresi a hozzátartozók közötti erőszak által érintett családot, és velük segítő kapcsolatot kezdeményez.

• Az ellátási területén – felkérésre – közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában.

•  Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet.

• Szükség esetén jogi és pszichológiai tanácsadást biztosít.

A családsegítő szolgáltatás alapja a közvetlen szociális segítőmunka,  melyet a családdal közösen megbeszéltek szerint elkészített, adott esetben írásban is rögzített Együttműködési megállapodás és Esetnaplóban rögzített cselekvési terv (családgondozási terv) alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végeznek családsegítőink.

A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatszolgáltatásról és adatkezelésről, valamint a panaszjog gyakorlásának módjáról a Dokumentumok menüpontban található „Tájékoztató”-ban talál további információkat.