Gyermekvédelmi Jelzőrendszeri Készenléti Szolgálat

A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
A szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával szervezzük meg, a készenlétben lévő munkatárs segítséget nyújt, vagy segítséget mozgósít a Jászberényi Járás területén élő gyermekeket érintő krízishelyzetekben.

ELÉRHETŐSÉGE: +36 / 70 / 327 2773


 

Egyéb speciális szolgáltatásaink: 

 

J o g i   t á j é k o z t a t á s  n y ú j t á s

Peres ügyekben konkrét jogi képviseletet nem tudunk biztosítani, de segítséget nyújtunk önnek:

• Iratok megszerkesztésében
• A hivatalos iratok és a
• Szükséges jogszabályok értelmezésében
• Jogi lehetőségeinek felkutatásában, és a szükséges lépések megszervezésében.

A jogi segítségnyújtásunkat a családsegítésben részesülő ügyfeleink, vagy a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő gyermekek családtagjai vehetik igénybe az ügyükben eljáró illetékes szakemberrel (családsegítővel, vagy esetmenedzserrel) történő előzetes egyeztetést követően.

 

P s z i c h o l ó g i a i   t a n á c s a d á s

Életünk során számos nehéz időszakot élünk meg. Ezek gyakran életciklusok közti átmenetekhez, vagy krízisekhez kötődnek, melyek magukban hordozzák a megújulás és fejlődés lehetőségét, de romboló hatásúak is lehetnek. A tinédzserkor, a pályakezdés, a házasság, a gyermek érkezése, a munkahely változtatás, a válás és még sok minden más, mind olyan megpróbáltatások, amelyek igénybe veszik lelki erőforrásainkat. Gyakran egyedül ezek az erőforrások kevésnek bizonyulnak és –kétségbeeséssel járó- válságot élünk át. A pszichológiai tanácsadó a hozzá forduló gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő klienseknek (gyermek, szülő, család) segít fejlődési és szituációs problémáik megoldásában, életszerepeik optimalizálásában és kibontakozásában.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó pszichológiai tanácsadás kompetenciájába a normál élethelyzeti krízisek és / vagy problémák megoldásának segítése tartozik, tehát pszichológiailag alapvetően egészséges személyeknek nyújt tanácsadást. Amennyiben a tanácsadó megítélése szerint a kliens állapota egyéb pszichológiai segítség igénybe vételét igényli, kompetens szakemberhez irányítja.

A pszichológiai tanácsadást a családsegítésben részesülők, vagy a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő ügyfeleink vehetik igénybe az ügyükben eljáró illetékes szakemberrel (családsegítővel, vagy esetmenedzserrel) történő előzetes egyeztetést követően.

 

C s a l á d k o n z u l t á c i ó

A családkonzultáció olyan többszemélyes segítő beszélgetés, amely lehetőséget nyújt családoknak arra, hogy a családtagok közösen találjanak egy minden fél számára megnyugtató megoldást problémáikra, nehéz élethelyzeteikre, családi problémáikra. A konzultáció célja a család minden tagjában igényként megjelenő változás elérése, a megfelelő megoldások közös megtalálása a családi rendszer együttes erővel történő “finom újrahangolása” által. Mindezek eredményeként kiegyensúlyozottabb családi kapcsolatrendszerek kiépítésére, valamint egy harmonikusabb és boldogabb életvitel alapjainak letételére nyílik lehetőség.

A családkonzultációt a családsegítésben részesülők, vagy a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülő ügyfeleink vehetik igénybe az ügyükben eljáró illetékes szakemberrel (családsegítővel, vagy esetmenedzserrel) történő előzetes egyeztetést követően.

 

K a p c s o l a t t a r t á s i   ü g y e l e t,  m e d i á c i ó

A kapcsolattartási ügyeletünk keretében a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója számára biztosítunk a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt, valamint amennyiben szükséges a kapcsolattartásban érintett felek számára a konfliktusaik rendezéséhez gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediációt). Amennyiben a hatóság (bíróság, gyámhatóság) elrendeli, felügyeletet is biztosítunk a kapcsolattartás során.

A kapcsolattartási ügyelet igénybe vételére előzetes időpont egyeztetést követően, írásbeli megállapodás megkötésével van lehetőség.

 

Ó v o d a i   é s   i s k o l a i   s z o c i á l i s   s e g í t ő   s z o l g á l t a t á s

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő, olyan, az iskolában elérhető segítő szakember, aki a kapcsolatok működtetéséhez szükséges készségek fejlesztésével, a gyermekeket veszélyeztető helyzetek megelőzésével foglalkozik. Segíti a gyermek tanulmányi kötelezettségének teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását. A felmerülő életvezetési és szociális problémák megoldásához nyújt segítséget. Ennek érdekében különféle szakemberekkel tart kapcsolatot.(pl. iskolai védőnő, nevelési tanácsadó, stb.).

 

S z o c i á l i s   d i a g n ó z i s   f e l v é t e l e

A család- és gyermekjóléti központ munkatársa a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján szociális diagnózist készít. A szociális diagnózis felvételét a szolgálatokhoz vagy a központba érkező új kliens, az őket fogadó, vagy a velük már régebben együttműködő családsegítő kezdeményezheti. A diagnózis felvételére akkor van szükség, ha a kliensnek, vagy családjának más szociális és/vagy gyermekjóléti alapellátásra (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, stb.) is szüksége lehet.

A szociális diagnózis felvételi szakértő a klienst az adott település családsegítőjének irodájában fogadja, de szükség esetén a családot otthonában is felkeresheti. Az adatfelvételi interjút követően 15 napon belül elkészíti a szociális diagnózist. Ez a szociális diagnózis feltérképezi és meghatározza azokat a további szolgáltatásokat, amelyre a segítségkérőnek és családjának szüksége lehet. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat.

A szociális diagnózis a segítségkérőnek konkrét elérhetőséget is tartalmazó javaslatot ad, hogy milyen szolgáltatások vehet igénybe problémái megoldásához. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket a szolgáltatás nyújtására.

 

K ó r h á z i  s z o c i á l i s   m u n k a

A Központ által biztosított kórházi szociális munka tartalmában nem azonos, és nem váltja ki a jelenleg a kórházakban dolgozó kórházi szociális szakemberek munkáját.

A kórházi szociális munka feladata:

a) a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése, valamint hogy a szülők segítséget kapjanak – az egészségügyi szolgáltatók és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködésében – ahhoz, hogy minden olyan akadályt elhárítsanak, ami veszélyezteti az újszülött vérszerinti családjában történő nevelkedését, szükségleteihez igazodó ellátását.

b) a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt. 17. § (2) bekezdése szerinti intézkedések megtétele, hogy idejében felderítse, és szakszerű ellátásban részesítse a gyermekjóléti szolgáltatás azokat a gyermekeket, akiknek a veszélyeztetettsége a családban előforduló elhanyagolásnak, fizikai, szexuális, vagy lelki bántalmazásnak a következménye.

c) az illetékességi területén működő kórházak felnőtteket ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztályaival való együttműködés, közreműködés az adott beteg kórházból történő kikerülésének előkészítésében, így a családi kapcsolatok feltérképezésében, az otthoni ápolás, lábadozás feltételeinek megteremtésében, a szükséges pénzbeli, természetbeni ellátások igénybevételében, szükség esetén más helyi ellátások, szolgáltatások biztosításában.

 

U t c a i   s z o c i á l i s   m u n k a

Az utcai szociális munka feladata a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése, illetve szükség esetén a gondozója által kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradt gyermek gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése.

A szolgáltatások igénybe vételéhez kapcsolódó adatszolgáltatásról és adatkezelésről, valamint a panaszjog gyakorlásának módjáról a Dokumentumok menüpontban található „Tájékoztató”-ban talál további információkat.