„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.” (1997. évi XXXI. tv. 39.§ (1))

 

I. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:

1) A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörében a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

tájékoztat a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segíti a támogatásokhoz való hozzájutást.
• családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi
• támogatja, segíti, tanácsokkal látja el a válsághelyzetben lévő várandós anyát, valamint megszervezi a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást
hivatalos ügyek intézését segíti.
szabadidős programokat szervez.

2) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

• a gyermek veszélyeztetettségét észlelő és jelző rendszert működtet, elősegíti a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét a megelőző rendszerben;
feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, ezek megoldására javaslatot készít.
• a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés összehangolása és megszervezése.
• tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

3) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

• a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat.
• elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében.
• szükség esetén kezdeményezi egyéb gyermekjóléti, szociális alapellátások, továbbá egészségügyi ellátások és pedagógia szakszolgáltatások igénybevételét.

4) Mindezeken túl

• folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
• az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában
• felkérésre környezettanulmányt készít.
segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását.
kezdeményezi új ellátások bevezetését a települési önkormányzatnál.
szabadidős tevékenységeket szervez.
• szervezi a helyettes szülői hálózatot, működteti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztat, nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez helyiséget biztosít.
• részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.

• ellátja a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény rendelkezéseiben előírt jelzési és gondozási feladatokat.

A Szolgálat a családgondozási tevékenységét a családdal, a gyermekkel közösen elkészített és írásban rögzített Együttműködési megállapodás és Esetnaplóban rögzített cselekvési terv (családgondozási terv) alapján, személyes segítő kapcsolat keretében végzi.

Mindezeken túl szükség esetén a járásszékhelyen működő Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében az alábbi, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat  nyújthatja:

  • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárás,
  • gyermekvédelmi jelzőrendszeri telefonos készenléti szolgálat,
  • jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás,
  • családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia,

Amennyiben hatóság rendeli el a szolgáltatás kötelező igénybe vételét, az elrendelő határozatban foglaltak figyelembe vételével kerül meghatározásra a továbbiakban igénybe vehető és/vagy igénybe veendő szolgáltatások és további intézkedések köre. A család- és gyermekjóléti központ az alábbi hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatokat látja el:

  • a gyermek védelembe vételének, a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának, megelőző pártfogásának vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésének, nevelésbe vételének kezdeményezése, javaslattétel az intézkedések elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
  • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunka koordinálása és végzése a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
  • családjába visszahelyezett gyermek esetében utógondozás keretében szociális segítőmunka koordinálása és végzése a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
  • védelembe vett gyermek esetében gondozási-nevelési tervet készítése, családgondozás, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódóan pénzfelhasználási terv elkészítése
  • gyermek családbafogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködés

II. Az ellátás tartama, feltételei:

• Az ellátások igénybevétele általában önkéntes.
• Ha azonban a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, akkor törvény rendeli el az ellátás kötelező igénybevételét (Gyv. tv. 31. § (2))
• Kötelező igénybevétel esetén az ellátást csak határozat szüntetheti meg.